Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.  ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/07
  2. τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
  3. τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15-4-1957
  4. την υπ’ αριθμ. 48/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση
  5. την αριθμ. 4748/31-03-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη  προσωπικού  πενήντα δύο (52) θέσεων Υδρονομέων Άρδευσης, για την εύρυθμη λειτουργία και φύλαξη των αρδευτικών συστημάτων των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Παγγαίου κατά την αρδευτική περίοδο οικ. έτους 2020.
  6. Την  έκτακτη κατάσταση και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και             προστασίας της δημόσιας υγείας κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 21/04/2020 έως  την 30/04/2020 MONO με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), με ταχυδρομική συστημένη αποστολή σε φάκελο (ΕΛΤΑ, Courier), με Fax και για αυτοπρόσωπη κατάθεση αφού  προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία. Το εμπρόθεσμο της αποστολής θα αποδεικνύεται από την ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων ή φακέλων.  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): deyap@deyapaggaiou.gr

Δ/νση αποστολής: Ελευθερούπολη Φιλελλήνων-Βενιζέλου γωνία Τ.Κ.: 64100

Fax: 25920-23325

Τηλ.: 2592021670-9

1. Αριθμός θέσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 48/2020 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων  σε πενήντα δύο (52) άτομα

2. Αρδευτική περίοδος

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 48/2020 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 15/05/2020 έως 15/10/2020.

3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 65ο.

4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού. 

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

α)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.

β)  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

γ)  Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο)

δ)  Βεβαίωση ΑΜΚΑ. (από επίσημο έγγραφο)

ε) Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (στον οποίο να είναι το πρώτο όνομα)

στ) Βεβαίωση μη οφειλής από την ΔΕΥΑΑ Παγγαίου

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο προσληφθής να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από της πρόσληψης προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως.

Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο της σύμβασης, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών.

6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Αναδιορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς από τον αγρονόμο και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση του δημοτικού συμβουλίου. 

8. Καθήκοντα Υδρονομέων

α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.

β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.

δ.   Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ.  Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο υδρονομέα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ.   Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

η)  Η φροντίδα για τον  περιμετρικό καθαρισμό από ανεπιθύμητη βλάστηση  και γενικότερα η διατήρηση στον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο των γεωτρήσεων και αντλιοστασίων σε συνθήκες  που να επιτρέπουν την  απρόσκοπτη πρόσβαση.

9. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων  της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου του Δήμου Παγγαίου και στις Δημοτικές Ενότητες Ελευθερών, Ορφανού, Παγγαίου και Πιερέων.

10. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες από 08.00-11.00 και στα τηλέφωνα 2592021670-9.

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Categories:

Tags:

No responses yet

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *