Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.  ΠΑΓΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/07 τις διατάξεις […]